ઉદ્યોગ સમાચાર

  • કાર કંટ્રોલ આર્મ બોલ જોઈન્ટને કેવી રીતે બદલવું?

    કાર કંટ્રોલ આર્મ બોલ જોઈન્ટને કેવી રીતે બદલવું?

    પહેરવામાં આવેલો બોલ જોઈન્ટ આડા અને ઊભી રીતે પીવટ કરશે, જે ઓછી ઝડપની કામગીરીને નકારાત્મક રીતે અસર કરે છે અને ઉચ્ચ ઝડપે ખાસ કરીને જોખમી બને છે.કોર્નરિંગ કરતી વખતે વ્હીલ્સમાં પછાડતી વખતે ઓળખવું, જૂના બોલના સાંધાને ઠીક કરવું એ...
    વધુ વાંચો